Program „Wsparcie inicjatyw poradniczych (Wip)”

Konkurs grantowy Wip

Wsparcie inicjatyw poradniczych (Wip)
2024-2026

/Informacja zaktualizowana 15 lipca 2024/

Program „Wsparcie inicjatyw poradniczych (Wip)” realizowany jest przez partnerstwo 4 organizacji: Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Żywiecką Fundację Rozwoju i Fundację Nauka dla Środowiska. Program jest realizowany na terenie całej Polski, przy czym każdy Operator obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, aby zapewnić równy dostęp do programu wszystkim zainteresowanym podmiotom. Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” realizuje program Wip na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Cel Programu

Celem programu Wip jest wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów na realizację inicjatyw poradniczych oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań. Działania wspierane w ramach Wip mają zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Partnerstwo 4 organizacji o zasięgu regionalnym będzie corocznie wspierać finansowo, animacyjnie i doradczo grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych, uniwersyteckich poradniach prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówkach poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych.

Tematyka udzielanego poradnictwa może obejmować następujący zakres: prawny, obywatelski, psychologiczny, rodzinno-pedagogiczny, konsumencki, prozdrowotny, zawodowy i/lub ekologiczny.

Adresaci

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:
1. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej i grupy nieformalne – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych - nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań.
2. Grupy nieformalne składające się z min. trzech osób fizycznych (pełnoletnich i posiadających pełną zdolności do czynności prawnych, PESEL), które planują realizację inicjatywy poradniczej, niemogące samodzielnie zaciągać zobowiązań.

Grupy wymienione powyżej mogą składać wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona, przy czym żadna z osób wchodzących w skład grup wymienionych powyżej, nie może zasiadać w zarządzie Patrona, z którym składa wniosek. Ponadto, członkowie grupy nieformalnej nie mogą być powiązani (interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub innymi sytuacjami mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie konkursów dotacyjnych) z członkami władz Patrona ani Operatora udzielającego dotacji.

Patronem może być wyłącznie organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, którego statut w sposób jednoznaczny pozwala na prowadzenie działalności poradniczej lub działalności w obszarze objętym tematyką poradnictwa, wskazanego we wniosku o dotację. Działalność statutowa Patrona musi mieścić się w sferze pożytku publicznego, której dotyczy inicjatywa opisana we wniosku o dotację.

Terminy realizacji dofinansowanych inicjatyw

Czas trwania dofinansowanej inicjatywy nie może być krótszy niż 3 miesiące i musi mieścić się w przedziale od 1 sierpnia do 30 listopada 2024.

Termin i sposób złożenia wniosku

Wypełniony komputerowo wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do regulaminu) należy zapisać jako plik pdf i wysłać najpóźniej do 28 lipca 2024 na adres właściwego Operatora, który obejmuje swoim zasięgiem obszar realizacji inicjatywy (w przypadku, gdy inicjatywa jest realizowana na obszarze objętym przez 2 Operatorów, wiążącym jest siedziba lub biuro Patrona):

1. Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie), e-mail: wip@wiatrakimazur.org.pl
2. Fundacja Fundusz Lokalny SMK (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie), e-mail: wip@fundacjasmk.pl
3.Żywiecka Fundacja Rozwoju (woj. śląskie, opolskie, łódzkie i dolnośląskie), e-mail: wip@zfr.org.pl
4. Fundacja Nauka dla Środowiska (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie), e-mail: wip@ndsfund.org

Do wniosku należy dołączyć skan statutu Patrona.

Wysokość dotacji

W ramach Programu Wip przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 15.000,00 zł. Pula środków na dotacje w 2024 roku, jaką dysponuje Stowarzyszenie Wiatraki Mazur (jako 1 z 4 Operatorów) wynosi 66.000 zł.

Dyżury poradnicze

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania podczas dyżurów (telefonicznych, e-mailowych, online) od poniedziałku do środy w godzinach:
• poniedziałki i wtorki w godz. 9:00 - 15:00
• środy w godz. 16:00 - 19:00
doradca i animator: Paweł Wilk, tel. 796 538 105

Koordynator lokalny

Informacje i wsparcie dla zainteresowanych z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego prowadzi zespół Stowarzyszenia Wiatraki Mazur,
biuro: ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk
e-mail: wip@wiatrakimazur.org.pl
koordynatorka regionu: Patrycja Brodowska, tel. 512 832 553
doradca i animator: Paweł Wilk, tel. 796 538 105
koordynatorka Programu Wip: Iwona Olkowicz, tel. 608 305 766