Projekty

Projekty

Od 2020 roku realizujemy projekt "Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu", w ramach którego w 5 szkołach wiejskich powiatu ełckiego i gminie Świętajno rozwijamy Szkolne Kluby Wolontariatu w oparciu o pomysły młodzieży. Prowadzimy zajęcia związane z tematyką wolontariatu oraz zachęcamy młodych wolontariuszy do samodzielnego wymyślenia i zrealizowania akcji społecznych. W ten sposób młodzież uczy się kompetencji społecznych takich jak: współdziałanie w grupie, komunikatywność, odpowiedzialność i współpraca z otoczeniem. Wykorzystujemy grywalizację, aby zachęcać młodzież do organizowania akcji na jak największą skalę. Nagrody w grywalizacji, które zdobywają młodzi wolontariusze, służą również nauczeniu się współpracy i komunikacji, bo uczniowie muszą wspólnie skonsumować nagrodę. Oprócz tego, doprowadziliśmy do powołania Rad Wolontariatu w szkołach oraz powołaliśmy lokalne koalicje na rzecz rozwijania wolontariatu w szkołach. Powstałe w ramach projektu filmy można obejrzeć tu: https://youtu.be/eMDkTKwUk_k (podsumowujący działania projektowe), https://youtu.be/hUlyoLApVQ8 (co wolontariat daje szkołom), https://youtu.be/q4Ag7HNfWtk (co wolontariat dał młodym), https://youtu.be/o8Z7uA-FJ2w (korzyści z wolontariatu).

Projekt w 2020 roku był finansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki wsparciu Funduszu Pomocowego prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, możemy kontynuować działania w szkołach do czerwca 2021.

W latach 2018/2019 realizowaliśmy 2-letni projekt „Aktywna młodzież w szkolnych klubach wolontariatu”, którego celem była nauka kompetencji społecznych 170 uczniów klas 7 z 8 szkół poprzez wykorzystanie aktywnych form pracy: gier planszowych, zabaw oraz grywalizacji. Motywem przewodnim był wolontariat. Aby sprawdzić swoje umiejętności w działaniu, uczniowie organizowali dwie akcje społeczne związane z wolontariatem, w 2018 r. akcje związane były z patriotyzmem i rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, a akcje w 2019 r. były związane z wolontariatem lokalnym. Projekt był finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizowany był we współpracy z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Kultury Gminy Ełk, a w projekcie uczestniczyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny "Inki”, Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim, Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach i Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie. W ramach projektu uczniowie zorganizowali akcje społeczne, które samodzielnie zaplanowali i przeprowadzili. Podsumowanie można obejrzeć tu: https://youtu.be/M_E8cBtFzo8 W czerwcu 2019 zorganizowaliśmy uroczyste podsumowanie dla uczniów, podczas którego wręczyliśmy dyplomy i rozstrzygnęliśmy grywalizację. Pierwsze miejsce i nagrody o wartości 1100 zł otrzymały szkoły w Prostkach i SP 4 w Ełku, drugie miejsce i nagrodę o wartości 700 zł otrzymali uczniowie z Rożyńska, trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Stradun, zdobywając nagrodę o wartości 400 zł, kolejne miejsca zajęły szkoły: SP2 w Ełku i w Świętajnie (nagrody o wartości 350 zł każda) oraz Nowej Wsi Ełckiej i Starych Juchach (nagrody o wartości 250 zł każda). Każda nagrodzona klasa zaplanowała wspólne wykorzystanie nagrody (aby rozwijać kompetencje pracy w grupie). Relacja z tego wydarzenia znajduje się tu: https://radio5.com.pl/sa-aktywni-i-wiedza-jak-pomagac/ Film podsumowujący projekt, pokazujący perspektywę młodzieży oraz nauczycieli znajduje się tu: https://youtu.be/-nN7eR5U3lQ

W 2017 r. prowadziliśmy zajęcia z cyklu Aflatoun (edukacja społeczna i finansowa) dla 20 podopiecznych Świetlicy Parafialnej w Rożyńsku Wielkim. W ramach działań edukacyjnych (prowadzonych metodami aktywnymi) zorganizowaliśmy cykl 24 zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym Sierpniowy Maraton Aflatoun podczas którego oprócz zajęć edukacyjnych odbywały się pokazy filmów edukacyjnych.

Współorganizowaliśmy cykl działań edukacyjnych w ramach Ełckiego Lokalnego Partnerstwa, m.in. wystawę „Zobacz świat z innej perspektywy” oraz otwarte wydarzenie w Parku Solidarności w Ełku „Kalejdoskop różnorodności”.

W 2016 r. realizowaliśmy projekty:

- "Przepis na młodzieżową aktywność na rzecz społeczności wiejskich" finansowany w ramach FIO w kwocie 57.976,42 zł. Projekt edukacyjny, realizowany wspólnie z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Kultury Gminy Ełk adresowany był do 6 szkół w powiecie ełckim i lokalnych NGO. Projekt ten służył wypracowaniu modelu współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym i nawiązaniu dobrych relacji lokalnych NGO ze szkołami. W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, połączone z grywalizacją między szkołami. Uczniowie 6 szkół powiatu ełckiego w ramach działań projektowych zorganizowali lokalne wydarzenia, włączając do współpracy organizacje z sąsiedztwa (m.in. zbiórki publiczne, zbiórki zabawek, akcje adresowane do osób starszych z okolicy). Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem kadry szkolnej, samych uczniów oraz lokalnych organizacji. Wypracowany model (opracowany we współpracy z Fundacją SocLab z Białegostoku), jak i opis projektu znajduje się tu: http://www.modn.elk.pl/2017_aktualnosci/news_1.htm . W 2017 r. za realizację tego projektu otrzymaliśmy nagrodę Starosty Powiatu Ełckiego “Ełcki Bocian” w kategorii rozwój samorządności.

- "60+aktywność=współdecydowanie" służący podniesieniu poziomu partycypacji mieszkańców społeczności wiejskich, w szczególności osób 60+ (finansowany w ramach ASOS w kwocie 33.786 zł). W ramach podejmowanych działań pracowaliśmy z seniorami w gminach wiejskich powiatu ełckiego i zbudowaliśmy grupy robocze ds tworzenia Gminnych Rad Seniora i Powiatowej Rady Seniora. Działania te były kontynuowane w 2017 r.

W 2015 r. Stowarzyszenie realizowało projekt "Mazurskie gminy przyjazne konsultacjom", finansowany z FIO w kwocie 41.325,03 zł. Projekt był realizowany we współpracy z doświadczonymi trenerami konsultacji społecznych Fundacji SocLab z Białegostoku. W ramach projektu edukowaliśmy samorządy gminne powiatu ełckiego w zakresie konsultacji społecznych oraz prowadziliśmy zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zakresu konsultacji społ.. W ramach projektu m.in. powstały gminne zespoły ds. konsultacji społ., składające się z liderów NGO i urzędników, a także przygotowano materiały edukacyjne dla dwóch stron procesu konsultacji: samorządów lokalnych oraz mieszkańców. Pozytywne efekty projektu i nawiązane dobre relacje ze szkołami, zachęciły nas do kontynuowania współpracy z placówkami oświatowymi powiatu ełckiego.

Tego samego roku, współpracowaliśmy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich przy realizacji projektu "Przedsiębiorcze i niezależne NGO", gdzie byliśmy odpowiedzialni za rekrutację uczestników na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, a nasi członkowie weszli w skład grupy trenerskiej. Dzięki realizacji projektu kilkadziesiąt NGO dowiedziało się czym jest działalność odpłatna i gospodarcza oraz wypracowało ofertę generowania dochodów w oparciu o model biznesowy. Powstala także publikacja prezentująca 10 dobrych praktyk.

W 2014 r. realizowaliśmy jeden z ważniejszych projektów „Nowi osadnicy wspólnie z sąsiadami aktywnie działają w Mazurskich wioskach" finansowany z FIO w kwocie 39.706,91 zł. W ramach projektu zintegrowaliśmy i zaktywizowaliśmy ok. 20 osadników (osoby w różnym wieku, które osiedliły się na Mazurach w powiecie ełckim i oleckim i chciały działać na rzecz społeczności). Projekt ten pozwolił nam śmielej realizować kolejne działania, dzięki nawiązanym bardzo dobrym relacjom z osadnikami i ich wioskami. W oparciu o zbudowane w tym projekcie relacje mamy możliwość prowadzenia działań w powiecie ełckim, angażując liderów lokalnych do współpracy.

W początkowych latach działania Stowarzyszenia, działaliśmy także na rzecz promocji działań turystycznych i produktów lok.: w 2013-2014 współuczestniczyliśmy w opracowaniu strategii Eko Szlaku Łaźnej Strugi, której celem było powstrzymanie degradacji społecznej i ekonomicznej tych terenów i mieszkańców tego obszaru. W latach 2012-2014 braliśmy czynny udział (zachęcając do udziału m.in. członków Stowarzyszenia i współpracujących z nami osadników) w konkursie kulinarnym „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”, zajmując wysokie miejsca w kilku kategoriach.

Nasze działania realizujemy we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami publicznymi, korzystając z ich przestrzeni i zasobów; jesteśmy członkiem Ełckiego Lokalnego Partnerstwa (które skupia kilkanaście organizacji i instytucji publicznych: biblioteki w Ełku i Starych Juchach, domy kultury w Stradunach, Kalinowie, Prostkach, a także Parafię Miłości Bożej i Starostwo Powiatowe), które w razie potrzeby udostępnia nam nieodpłatnie swoje zasoby.